Založ si blog

Fico chce zo Slovenska druhý Singapur

Odhaduje sa, že za posledné tri roky na Slovensku vzniklo približne 800 až 1000 startupov. Zhruba 80 percent z nich neprežilo počiatočnú fázu neúspechov. Vyše polovici z nich sa nepodarilo získať finančnú podporu na svoje projekty. Zvyšok zlyhal na zle naplánovanej stratégii. Štát chce od nového roka pomôcť týmto začínajúcim podnikateľom preklenúť finančné suchoty a správne ich nasmerovať v ich podnikateľských plánoch.

Vláda plánuje vybudovať štátny inkubátor, kde budú môcť vybraní startupisti bezplatne využívať priestory a dostanú aj rady od uznávaných slovenských a zahraničných mentorov. Peniaze chce nato získať z eurofondov.

Začínajúce firmy by od budúceho roka mali byť aj oslobodené od platenia daní z príjmu. Ministerstvo financií navrhuje, aby mali nulové daňové zaťaženie počas prvých dvoch rokov od svojho vzniku. Neskôr pre nich bude platiť nižšia sadba dane, ako súčasných 22 percent pre právnické osoby. Zároveň im chce Kažimírov rezort odpustiť platenie daňových licenií na prvé tri roky od založenia firmy.

Najväčším problémom, ktorý by chcel štát v prípade startupov riešiť, je získavanie úverov od bánk. Pre startupy je to nesmierne zložité, nakoľko ich žiadosti banky väčšinou zamietli. Podnikatelia, ktorí chcú preraziť na trhu s novým nápadom, totiž banku častokrát nevedia ubezpečiť, že budú schopní v budúcnosti plniť záväzky voči nej, a tým pádom splácať úver. Ak chce podnikateľ aktuálne získať peniaze z banky, musí splniť viacero podmienok. Napríklad preukázať dostatočne dlhý čas podnikania, byť klientom danej banky, zložiť finančnú záruku či mať založený hnuteľný či nehnuteľný majetok. Startupy väčšinu týchto podmienok vôbec nespĺňajú.

Štát im chce v tomto smere pomôcť výhodnejšími úvermi, pri ktorých nemusia skladať žiadne záruky. Priemerná výška úveru pre startupy by sa po novom mala pohybovať na úrovni 5- tisíc eur, pričom jeho horná hranica bude flexibilná. Ministerstvo financií navrhuje, aby podmienkami pre získanie úveru boli minimálny vek žiadateľa o úver 18 rokov a startup licencia od príslušného orgánu verejnej správy na základe splnenia podmienok. Doba splácania úveru bude 1 až 5 rokov a úroková miera na úrovni 4 percentá. Štát to chce financovať z eurofondov z nového programovacieho obdobia.

Podobne to funguje vo viacerých európskych krajinách. Poskytovanie úverov by malo byť aj vekovo ohraničené. Napríklad vo Veľkej Británii o takýto typ úveru mohli žiadať podnikatelia od 18 do 30 rokov. Vlani vekovú hranicu v krajine zrušili. Slovenská vláda to chce tiež vekovo ohraničiť, zatiaľ však vekové rozmedzie nestanovila.

Štát by mal od nového roka začínajúcim podnikateľom rozdávať takisto finančné kupóny. Tie by mohli využiť na zaplatenie si právneho, technologického či obchodného poradenstva, alebo ochranu duševného vlastníctva. Inými slovami, ak by si chceli svoj výrobok patentovať, štát by im to preplatil. ,Rezort financií plánuje takto podporiť celkovo 1 000 startupov s inovačnými kupónmi vo výške 3- tisíc až 8- tisíc eur. Tieto kupóny budú môcť využiť startupy spĺňajúce definíciu startupu s pôsobnosťou od 6 do 24 mesiacov. Kupóny sa budú vydávať príslušnou inštitúciou, a to aj online každé tri mesiace, čo predstavuje podporu 250 projektov za štvrťrok.

 

Stále to však na podporu startupovej komunity na Slovensku nestačí. Prečo? Pozrime sa na príklady zo zahraničia, ako to tam funguje už roky, a aká masová podpora zo strany štátu sa tam začínajúcim podnikateľom poskytuje.

 

USA – NEW YORK CITY

 

 • Program STARTUP-NY spustený 1. januára 2014 ponúka korporátnym investorom odpustenie daní na 10 rokov. Ide o investorov, ktorí založia definovanú firmu v ekonomických zónach pri jednej zo 64 univerzít v štáte New York. Spadá sem daň z príjmu právnických osôb, daň z nehnuteľnosti, 10 rokov žiadna miestna daň z predaja a ich zamestnanci nebudú musieť 10 rokov platiť žiadnu daň z príjmu fyzických osôb.
 • Firmy, ktoré sú oprávnené využiť tento program musia byť v súlade alebo podporovať akademické zameranie konkrétnej univerzity a musí ísť buď o start-upy alebo široko definované „high-technology“ firmy. Musia to byť buď nové firmy, firmy z iného štátu, ktoré sa premiestnia do NY, alebo musí ísť o rozšírenie spoločnosti, ktorá už má zamestnancov v štáte NY, musí sa však preukázať že, ide o rozšírenie a nie iba relokáciu. Celý zoznam oblastí podnikania je vylúčený, patria sem obchodné prevádzky, reštaurácie, realitné kancelárie, právne firmy, lekárska alebo zubné starostlivosť, finančné služby, účtovné firmy, osobné služby, atď.
 • Pri poskytovaní benefitov, najmä v podobe odpustenia dane z príjmov fyzických osôb sú nastavené aj limity, čiže túto formu podpory nedostane viac ako 10 000 osôb po prvom roku, 20 000 po druhom roku, atď. a druhých päť rokov sa odpustenie daní nevzťahuje na príjmy fyzických osôob nad 200 000 dolárov.

 

VEĽKÁ BRITÁNIA – EAST LONDON

 

 • V Londýne existuje viacero mestských štvrtí, ktoré aktívne podporujú startupy. Jednou z najznámejších je Tech City tiež známa ako Sillicon Roundabout vo východnej časti Londýna. Startupy sa tu začali sústreďovať po rozsiahlej podpore štátu v roku 2011, kedy bola spustená iniciatíva s názvom „East London Tech City“. Nasledovala podpora zo strany „Technology Strategy Board“, ktorá vyhlásila súťaž o najlepší digitálny startup, pričom víťaz získal finančnú podporu vo výške 1 milióna libier. Na prelome rokov 2013/2014 sa v oblasti vytvorilo 15 620 nových startupov. Väčšina z nich preferuje zastávať status samostatne zárobkovo činnej osoby, a tak iba menšia časť prerastá do obchodných spoločností. Časom dochádza k prelievaniu startup ekosystému aj do iných oblastí: The Canary Wharf, Borough, Bankside a Bermondsey, ktoré síce nedosahujú ani len približnú početnosť startupov ako Tech City.

Opatrenia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, na podporu začínajúcich a etablovaných podnikateľov:

 • Enterprise Investment Scheme (EIS) – táto schéma je navrhnutá tak, aby menšie obchodné spoločnosti predstavujúce rizikovú investíciu mohli získať finančné prostriedky zo súkromných zdrojov. Ich prísun sa stimuluje daňovými úľavami pre potenciálnych investorov. Minimálna výška investície je 500 libier. Pre akcie zakúpené pred 5 aprílom 2011 sa poskytuje úľava na dani vo výške 20% z hodnoty zakúpených akcií. Táto suma je následne odpočítaná z dane z príjmov investora, ktorá je vyrubená počas toho istého roku, ako nadobudol akcie v danej spoločnosti; od 6 apríla 2011 sa úľava na dani zvýšila na úroveň 30%. Úľava na dani nesmie presiahnuť hodnotu 150 000 libier za jedno zdaňovacie obdobie. Úľava na dani z kapitálových ziskov sa poskytne v prípade reinvestovania v rámci schéme EIS.
 • Seed Enterprise Investment Scheme – dopĺňa schému EIS. Vstúpila do platnosti v apríli 2012 so zámerom podporiť novo vzniknuté spoločnosti. Pre investora garantuje úľavu na dani z príjmov vo výške 50% a odloženie povinnosti splatiť daň z kapitálových ziskov, ak sa rozhodne investovať do základného imania začínajúcej, early-stage spoločnosti, ktorá má menej ako 25 zamestnancov na plný úväzok a drží majetok v maximálnej hodnote 200 000 libier. Pre investora táto schéma zaručuje kumulovanú úľavu na dani zo zisku až do výšky 78%. Pre podnikateľa hľadajúceho investorov pre svoj podnikateľský zámer schéma predstavuje účinný stimul, ako prilákať externé zdroje financovania. Spoločnosť môže prostredníctvom tejto schémy nadobudnúť financovanie v maximálnej výške 150 000 libier (pričom príjem štátnej pomoci sa započítava do tohto limitu).
 • Small Business Rate Relief – ak je hodnota majetku MSP nižšia ako 6 000 libier, subjekt si môže nárokovať na úľavu na dani vo výške až 100%. Táto sadzba sa postupne znižuje na úroveň 0%, a to v momente, kedy majetok MSP dosahuje hodnotu 12 000 libier a viac. Schéma bola v apríli 2014 predĺžená o ďalších 12 mesiacov. Predpokladá sa, že prostredníctvom stimulu sa podporí okolo 360 000 MSP.
 • R&D tax credit – toto opatrenie poskytuje možnosť rozšírených daňových úľav odvodených od oprávnených výdavkov spoločnosti na výskum a vývoj. Pre MSP je výška daňových úľav stanovená vo výške 225% z oprávnených výdavkov na výskum a vývoj (pre veľké spoločnosti 130%). Od 1 apríla 2013 si podniky môžu požiadať o dodatočnú úľavu na dani do výšky 10% pri dodržaní podmienky oprávnenosti výdavkov na výskum a vývoj. Tento kredit sú spoločnosti oprávnené odpočítať od vzniknutej daňovej povinnosti zo zisku spoločnosti.
 • Patent Box Regime – stimul, ktorý sa zaviedol 1. apríla 2013, umožňuje spoločnostiam aplikovať zníženú sadzbu na daň zo zisku až do výšky 10%, a to na tú časť zisku, ktorá plynie z patentovaných výrobkov spoločnosti. Úľava na dani sa poskytuje postupne počas 5 rokov. Opatrenie sa aplikuje v prípade, že spoločnosť má patentovaný vlastný výrobok, je držiteľom licencie na predaj patentovaného výrobku alebo predáva produkt obsahujúci patentovaný komponent. Účelom tohto stimulu je motivovať spoločnosti lokalizovať v krajine podnikateľské činnosti s vysokou pridanou hodnotu ako je vývoj, výroba a využívanie patentov, čím sa udrží miera inovácie a zabezpečí sa nárast technologických patentov v krajine.
 • Venture Capital Trusts – schéma podporuje súkromných investorov vložiť svoje voľné finančné prostriedky do imania malých obchodných spoločností prostredníctvom fondov rizikového kapitálu evidovaných na burze. Investície do rizikového kapitálu vo všeobecnosti prinášajú nadpriemerné výnosy, ale pri vyššej miere rizika. Opatrenie preto stimuluje investovanie do rizikového kapitálu prostredníctvom daňových úľav týkajúcich sa zisku z podielu(dividenda), kapitálového zisku alebo sadzby na daň zo zisku spoločnosti. VCT môžu ročne investovať maximálne 1 milión libier.
 • UK Innovation Investment Fund – fond fondov, ktorý vznikol v roku 2009, podporuje malý počet špecializovaných fondov technologického rizikového kapitálu, ktoré investujú priamo do high-tech MSP, startupov a spin-outs. Tieto spoločnosti vykazujú vysoký potenciál rastu a inovácií. Medzi kľúčové investičné oblasti patria prírodovedecké vedy, nízko-uhlíkové technológie, IKT a progresívna výroba. Cieľom iniciatívy je vytvoriť fond v hodnote viac ako 1 bilión libier v období 12-15 rokov od jeho založenia.
 • Smart – schéma od roku 2001 poskytuje MSP, vrátane pre-startupov a startupov, financovanie v podobe grantov na vývojové a výskumné projekty zamerané na strategicky významné oblasti vedy, inžinierstva a technológií. Od samotného projektu sa očakáva vznik úspešných nových produktov, procesov alebo služieb. V rámci schémy sa poskytujú tri druhy grantov: proof of market (max. 25 000 libier), proof of concept (max. 100 000 libier) a development of prototype (max. 250 000 libier).
 • Innovation Voucher – prostredníctvom tejto schémy sa už od roku 2007 stimuluje zapojenie MSP, vrátane startupov, do vzdelávacích aktivít a inovačných projektov vedených v spolupráci s inštitúciami vyššieho vzdelávania, čím sa výrazne podporuje zámer vytvoriť vedomostnú generáciu v podnikateľskom sektore. MSP v rámci schémy benefitujú najmä zo získavania skúseností a vedomostí z externého prostredia, spolupráce a z transferu technológií. Schéma funguje na báze súťaže, v ktorej MSP spĺňajúce náležité kritéria získajú inovačný voucher, ktorého výška dosahuje jednorazovo maximálne 5 000 libier. Stimul sa obnovuje každé tri mesiace, počas ktorých sa rozdá približne 100 voucherov. Zadefinované sú aj samotné oblasti výskumu a vývoja, v ktorej sa dané MSP pohybujú: poľnohospodársko-potravinárska, životné prostredie; v decembri 2012 pribudli energetika, odpadové hospodárstvo a vodné zdroje; a v apríli 2013 pribudla oblasť „cyber security“. Podmienkou na získanie grantu je maximálna výška priznanej dotácie zo strany štátu, resp. iná forma štátnej podpory (de minimis), vo výške 165 000 libier počas posledných 3 rokov.
 • Startup Loan Scheme je vládou financovaná schéma, ktorá poskytuje úvery a mentoring zároveň. Medzi služby poskytované registrovaným žiadateľom o úver bezodplatne patrí aj pomoc pri vypĺňaní žiadosti, podnikateľské rady a mentoring v období čerpania úveru. Žiadatelia nepotrebujú záručné aktívum ako protihodnotu na získanie úveru.
 • Podmienky získania úveru:
  minimálny vek žiadateľa o úver je 18 rokov (musí byť registrovaný a žijúci na území VB);
  žiadateľ nesmie byť v danej podnikateľskej činnosti, na ktorú žiada úver, aktívny viac ako 12 mesiacov;
  doba splácania úveru je v rozmedzí 1 – 5 rokov (presnú dobu splácania určí až „delivery partner“);
  úroková miera na úrovni 6% p.a.;
  neplatia sa žiadne provízie a nie sú potrebné žiadne záruky
 • Schéma poskytuje úvery spoločnostiam na úrovni „early stage“ (71 miliónov libier, viac ako 14,000 spoločnostiam do dnešného dňa), s tým, že na distribúciu využíva svojich „delivery partners“ (napr. Startup Direct). Ich úlohou je pomôcť startupom v rámci procesu vypracovania žiadosti o úver až po priradenie osobného mentora na najbližších 12 mesiacov. Odborné znalosti a rady zo strany mentora, ktoré startup priamo implementuje do každodennej činnosti, výrazne zvyšujú pravdepodobnosť úspechu startupu. Pridelenie mentora nie je dobrovoľné, je podmienkou na získanie úveru.
 • Priemerná výška úveru sa pohybuje okolo 5,000 libier, pričom horná hranica úveru je flexibilná (nie každé priemyselné odvetvie by sa uspokojilo s hodnotou pevne staveného stropu finančnej pomoci). „Delivery Partners“ majú možnosť presmerovať startupy na business anjelov a fondy rizikového kapitálu, a to v prípade, ak by prejavili záujem o iné formy dodatočného financovania (funding escalator).

 

NEMECKO
Dlhové schémy podporované federálnou vládou prostredníctvom KfW (Kreditanstalt fuer Wiederbau)
Start-Up Money:

 

 • zakladatelia podniku, SZČO a malé podniky (maximálna doba trvania ich podnikateľskej činnosti sú 3 roky) v rámci programu CIP je tento program podporovaný zárukami
 • nie je možná kombinácia s inými programami
 • maximálna výška úveru 100 000 eur (žiadateľ môže požiadať o maximálne 2 úvery, ktorých hodnota ale nemôže presiahnuť horný limit)
 • doba trvania úveru: 5 rokov s možnosťou odloženia splátok na maximálne 1 rok; 10 rokov s možnosťou odloženia splátok na maximálne 2 roky (v období odloženia splátok sú splatné iba úroky z dlžnej sumy)
 • úroková sadzba je stanovená v deň uzatvorenia kontraktu a je fixná po celú dobu trvania úveru
 • úver (časť úveru) môže byť do 9 mesiacov od dňa uzatvorenia kontraktu odvolaný
 • ak sa do 2 pracovných dní a jedného mesiaca nevyzdvihne úver (resp. jeho časť), sú účtované „pohotovostné úroky“ vo výške 0,25% p.m.

Universal

 • zakladatelia podniku, SZČO a stredné podniky (maximálna doba trvania ich podnikateľskej činnosti sú 3 roky)
 • kombinácia programov je možná, okrem program „Start-Up Money“
 • maximálna výška úveru je 10 miliónov eur
 • doba trvania úveru: 5 rokov s možnosťou odloženia splátok na maximálne 1 rok pri financovaní prevádzkových prostriedkov, materiálu; pri financovaní investícií je to 5 rokov s možnosťou odloženia splátok na max. 1 rok (5/1), 10/2 alebo 20/3
 • úrok je stanovený na základe bonity klienta a celkovej rizikovosti, fixne na celú dobu splácania úveru. Pri úvere nad 10 rokov je možné platiť fixný úrok iba prvých 10 rokov alebo na celú dobu splatnosti úveru
 • do 12 mesiacov od uzatvorenia kontraktu je možné úveru odvolať (existuje možnosť túto lehotu predĺžiť)
 • ak sa do 2 pracovných dní a jedného mesiaca nevyzdvihne úver (resp. jeho časť), sú účtované „pohotovostné úroky“ vo výške 0,25% p.m.

Podnikateľský kapitál pre nové startupy

 • zakladatelia, SZČO a stredné podniky (maximálna doba trvania ich podnikateľskej činnosti sú 3 roky)
 • podmienkou je, aby miera spolufinancovania bola 10 – 15% z objemu poskytnutých finančných prostriedkov
 • kombinácia programov je za istých podmienok možná
 • výška poskytnutého úveru sa pohybuje medzi 30 – 40%
 • maximálna výška úveru v absolútnej hodnote je 500 000 eur (pričom kumulovanie úverov poskytnutých jednému žiadateľovi je možné až do maximálnej výšky)
 • dĺžka splácania úveru je 15 rokov, z ktorých až na 7 rokov môže žiadateľ požiadať o odloženie splátok
 • vláda garantuje (poskytuje záruky) podporný program s cieľom zmierniť riziko, ktorému sú vystavené sprostredkovateľské banky
 • na prvých 10 rokov splácania úveru je poskytovaný zvýhodnený úver (fixovaný na minimálne 10 rokov).
 • efektívna ročná úroková miera je navýšená a o splatnú garančnú prémiu, a to vo výške 1% p.a.

Podnikateľský úver

 • stredné podniky a SZČO (minimálna doba trvania ich podnikateľskej činnosti sú 3 roky; táto hranica sa môže výnimočne posunúť, pokiaľ žiadateľ nespĺňa podmienky úveru „Universal“)
 • financovanie podnikateľskej činnosti doma aj v zahraničí

Granty pre nezamestnaných s ambíciou začať podnikať

 

 • Start-Up Grant (krátkodobo nezamestnaný)
 • „Einstiegsgeld“ (financie potrebne na vstup do podnikania pre dlhodobo nezamestnaných)
 • Startfonds
 • rizikový kapitál pre inovatívne mladé technologické firmy, ktoré nie sú na trhu dlhšie ako 10 rokov
 • spoluúčasť KfW a Leader-investora (KfW určuje podmienky, kto sa môže a kto nemôže stať Leader-investorom v technologickej firme)
 • Leader-investor nemôže zaujať obchodný podiel vo firme vyšší ako 50%; KfW môže zainvestovať až do výšky 50% zo ZI firmy
 • minimálne 25% obchodného podielu pri prvotnom investovaní by mali vlastniť spoločníci firmy, predstavujúci jej „know-how“; pri dodatočnom investovaní stačí podiel 10%
 • KfW sa nepodieľa na vedení spoločnosti, poskytuje iba financie
 • Leader-investor poskytuje financie, a podieľa sa na vedení spoločnosti najmä cennými radami najprv v oblasti managementu alebo marketingu; dohliada nad vedením spoločnosti a nad jej vývojom; podporuje ju vo všetkých potrebných oblastiach; dáva cenné rady a poskytuje mentoring, kde je to potrebné
 • absolútna výška poskytnutého financovania zo strany KfW je ohraničený na 5 miliónov eur (túto sumu je možné nakumulovať počas viacerých investičných tranží, pričom jedna tranža môže dosahovať maximálne 2,5 milióna eur v priebehu 12 mesiacov)
 • dĺžka trvania tejto finančnej podpory zo strany KfW sa závisí od Leader-investora a jeho podpory
 • dlhodobá forma financovania (kapitál) bez záruk (kolaterál)

 

Zlomia nás populisti?

14.02.2017

Ešte pred migračnou krízou hovorili európski lídri o potrebe užšej integrácie. Pár mesiacov na to, keď nekontrolovateľný prílev migrantov využili vo svoj politický prospech populisti a extrémisti, sa ukazuje hlbšia integrácia ako utopistická myšlienka. Pochybnosti priniesol už vlaňajší výsledok britského referenda, kde si Briti tesnou väčšinou zvolili odchod Veľkej [...]

Briti otvorili neliečené rany únie

24.06.2016

Britskí euroskeptici ako aj eurooptimisti otvorili témy, s ktorými sa nielen Briti pasujú už niekoľko rokov. Nekontrolovateľný prílev migrantov, prílišná bruselská byrokracia a regulácie či vágne riešenia bezpečnostných hrozieb označujú odborníci ako začiatok konca únie v prípade, ak nedôjde k zásadným reformám v jej fungovaní. O zreformovanie Európy bojoval [...]

Skloňme hlavy pred Britmi

23.06.2016

41 rokov spojenectva Veľkej Británie so zvyškom Európskej únie bolo poznačené množstvom výnimiek. Už niekdajšia britská premiérka Margaret Thatcherová, nazývaná aj ako železná lady, bola proti užšej spolupráci v únii na úkor národných záujmov a chcela stoj čo stoj zo spoločného európskeho bloku iba profitovať. Bola to práve ona, ktorá vybojovala pre Britov v roku [...]

ponorka, Gotland

Británia vloží štyri miliardy libier do vývoja novej útočnej ponorky

01.10.2023 22:01

Postaviť ju plánuje spoločne s Austráliou.

hasiči Trenčín auto požiar

Hasiči v Trenčíne likvidujú požiar výrobnej haly

01.10.2023 21:35, aktualizované: 21:56

Na likvidáciu požiaru vyslali 12 kusov techniky a 22 hasičov.

Volodymyr Zelenskyj

Víťazstvo Ukrajiny vo vojne príde, povedal Zelenskyj

01.10.2023 21:21

Prezident zároveň zdôraznil, že „odvaha, húževnatosť, jednota sú veci, ktoré nesmieme stratiť, aby sme nestratili Ukrajinu“.

lietadlo

Pád malého lietadla v Senici si vyžiadal dve obete

01.10.2023 19:58

V senickej mestskej časti Čáčov spadlo v nedeľu podvečer malé lietadlo.

Lenka Buchláková

Ekonomický blog "Od eka do eka" prináša príspevky na aktuálne politicko-ekonomické témy nielen zo Slovenska. Všetko to, čo sa do tlačených novín Pravdy nezmestilo. Autorka je ekonomickou redaktorkou denníka Pravda. spravy.pravda.sk/autor/132-bu…

Štatistiky blogu

Počet článkov: 63
Celková čítanosť: 667744x
Priemerná čítanosť článkov: 10599x

Autor blogu